u Mnichova Hradiště

Školská rada

Školská rada je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům základní a mateřské školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků a dlouhodobé působení Základní školy a Mateřské školy Žďár.

Školská rada

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje školní řád 
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Školská rada ZŠ a MŠ Žďár má 6 členů, schází se nejméně 2x ročně.

Členové školské rady:

 • Kristýna KUŠTANOVÁ – předsedkyně školské rady (zástupce rodičů)
 • Marcela ŠNAJDROVÁ (zástupce rodičů)
 • Jana BAKEŠOVÁ (zástupce pg. sboru)
 • Mgr. Monika RULCOVÁ (zástupce pg. sboru)
 • Ing. Josef LOJDA (zástupce zřizovatele)
 • Ing. Radek HAVLÍK (zástupce zřizovatele)

Školskou radu můžete kontaktovat na těchto mailových adresách:

Neváhejte školskou radu kontaktovat při jakémkoli problému, nejasnosti, připomínce, námětu, které by vedly ke zlepšení podmínek pro úspěšnou činnost základní i mateřské školy.

Dokumenty: