u Mnichova Hradiště

Schopnosti a dovednosti předškoláka

 • zná své jméno a příjmení, věk, adresu svého bydliště, jména rodičů a jejich zaměstnání (co dělají)
 • správně se vyjadřuje a vyslovuje všechny hlásky
 • mluví celými větami, nahlas a zřetelně
 • má slovní zásobu odpovídající věku
 • reaguje na pokyny dospělého
 • samostatně se obléká a obouvá, umí vázat kličky
 • dodržuje osobní hygienu
 • pozdraví, požádá, poděkuje
 • vydrží u daného úkolu a práci dokončí
 • je schopen samostatně pracovat i ve skupině
 • respektuje a vykonává pokyny učitele

Matematické představy:

 • zná základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
 • porovná, uspořádá a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla (např. podle barvy, velikosti, tvaru, počtu)
 • chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
 • ví, co více, méně, stejně, první, poslední…..

Dovednosti předcházející čtení a psaní:

 • pozná číslice 1 až 5, ale nepíše je
 • pozná napsané své jméno (tiskacími písmeny)
 • sluchově rozliší začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • rozdělí jednoduchá slova na slabiky
 • přednese básničku
 • zná některé pohádky, umí je stručně vyprávět, odpovídat na otázky
 • správně drží tužku
 • správně sedí při psaní
 • provádí uvolňovací cviky ruky na velký formát papíru
 • pozná základní, doplňkové barvy a jejich odstíny

Znalosti z okolního světa dítěte:

Názvy:

 • zvířata: domácí, lesní, exotická
 • ovoce, zelenina, květiny, stromy
 • dopravní prostředky
 • rodina (členové rodiny, vztahy mezi nimi, život v rodině)

Pojmy:

 • velikost: malý, větší, největší
 • časové: včera, dnes, zítra, poledne, večer, den, noc
 • prostorové: blízko, daleko, za, pod, nad, mezi, vedle, nahoře, dole, před, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu
 • roční období
 • dny v týdnu
 • předměty denní potřeby
 • části lidského těla (nakreslí postavu se všemi základními znaky: hlava, krk, trup, končetiny, prsty…….)

Další činnosti:

 • zazpívá písničku
 • pracuje s nůžkami, umí vystřihnout jednoduché tvary
 • umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály