u Mnichova Hradiště

Informace k zápisu

Zápis proběhne ve středu 19. dubna 2023 od 12 do 16 hodin v budově ZŠ Žďár

K zápisu se hlásí:

 • děti, které k 31.8. 2023 dovrší 6 let
 • děti, které měly odloženou školní docházku

Potřebné doklady:

 • rodný list dítěte – kopie, OP zákonného zástupce
 • zápisní list + žádost o přijetí (formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy a vyplnit dopředu nebo vyplnit ve škole v den zápisu)
 • cizí státní příslušníci – doklad o dlouhodobém pobytu

Odklad školní docházky:

 • rodiče vyplní formulář žádosti o odklad školní docházky
 • dodají posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
  odborného lékaře

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku:

 1. Žáci ze spádového obvodu školy (Skokovy, Žehrov, Žďár, Příhrazy, Doubrava, Břehy)
 2. Pokud nebude možné rozhodnout podle jednotlivých kritérií, bude rozhodnuto losem