u Mnichova Hradiště

Vzdělávání dětí vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného Výzkumným pedagogickým ústavem Praha. Na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání byl učitelkami zpracován kurikulární dokument –  Školní vzdělávací program / krátce ŠVP/. Profilace ŠVP – prostředí, kde dětí žijí, co je obklopuje – CHKO Český Ráj se všemi svými přírodními i historickými krásami, vesnické prostředí s tradičními zvyky a obyčeji.

ŠVP pod názvem ,,Putování za skřítky a strašidélky Českého Ráje“, jehož součástí jsou identifikační údaje o MŠ, obecná charakteristika, podmínky vzdělávání, organizace vzdělávání, charakteristika vzdělávacího procesu, vzdělávací obsah a evaluační systém, je volně přístupný Vám všem.Je k nahlédnutí, příp. zapůjčení v předsíni MŠ na nástěnce při vstupu do každé třídy. Bude součástí informací pro rodiče na webových stránkách Základní školy Žďár. Jsme rádi, když rodiče sledují aktualizaci ŠVP, připomínkují ji, obohacují učitelky o nové nápady a aktivity, které lze realizovat ve výchovně vzdělávací práci s dětmi.